Transgraniczna praca tymczasowa

zawiera zbiór praktycznych opracowań na temat prawnych aspektów pracy tymczasowej. Jest wznowieniem książki wydanej w 2006 roku, której nakład został całkowicie wyczerpany.

Autorzy omawiają takie istotne tematy, jak: prawo pracy (czas pracy, systemy zatrudniania pracowników tymczasowych), zatrudnianie pracowników tymczasowych w ramach stosunków cywilnoprawnych, kwestie ubezpieczeń społecznych pracowników tymczasowych oraz ich opodatkowania, czy jakże aktualne zagadnienia związane z otwarciem kolejnych rynków pracy w UE.

Publikacja zawiera zbiór przepisów regulujących pracę tymczasową w Polsce oraz wzory istotnych formularzy.

Lektura tej publikacji jest nieodzowna osób prowadzących działy księgowości oraz kadr i płac w agencjach pracy tymczasowej. Pomoże z całą pewnością odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych, niejednoznacznych i trudnych przepisów dotyczących pracy tymczasowej.

Wydanie: 2011 (format 125x195, ilość stron: 346)

Spis treści:

SŁOWO WSTĘPNE
WPROWADZENIE
OGÓLNE WIADOMOŚCI NA TEMAT PRACY TYMCZASOWEJ
PRACA TYMCZASOWA – CHARAKTERYSTYKA
KORZYŚCI ZATRUDNIENIA DLA PRACODAWCÓW
UZYSKANIE STATUSU AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ W PRAWIE POLSKIM

  Warunki podjęcia działalności przez agencję pracy tymczasowej
  Procedura rejestracyjna
  Przedsiębiorcy zagraniczni
  Inne usługi
PRAWO PRACY
  Ograniczenie wyboru prawa pracy
  Kolizja regulacji kilku krajów: preferencja regulacji bardziej korzystnej dla pracownika
  Właściwe prawo pracy przy delegowaniu pracowników tymczasowych
WŁAŚCIWY SĄD ROZPATRUJĄCY SPORY Z ZAKRESU ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH 
UMOWY O PRACĘ TYMCZASOWĄ

  Umowa terminowa – forma i treść
  Rozwiązanie umowy
  Umowa cywilnoprawna z pracownikiem tymczasowym
  Umowy cywilnoprawne – warunki zawierania
  Umowa o pracę a umowa zlecenia – różnice
  Urlopy wypoczynkowe pracowników tymczasowych
  Wymiar i tryb udzielania urlopu
  Tryb udzielania urlopu
  Okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika
  Ekwiwalent urlopowy
  Wynagrodzenie pracownika tymczasowego
  Sposób ustalania wynagrodzenia pracownika tymczasowego
  Równe traktowanie pracowników tymczasowych w wynagradzaniu
OBOWIĄZKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
  Obowiązki agencji pracy tymczasowej
  Obowiązki pracodawcy użytkownika
  Rekrutacja w drodze ogłoszeń
  Charakter prawny ogłoszeń
  Podporządkowanie służbowe pracownika tymczasowego
  Zakaz dyskryminacji pracownika tymczasowego
  Różne aspekty obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych
  Sankcje za naruszenie zasady równego traktowania
  Odpowiedzialność karna Agencji Pracy Tymczasowej
  Podstawy odpowiedzialności agencji pracy tymczasowej
  Brak sankcji
  Zatrudnienie pracownika tymczasowego
  Podmiot zatrudniający
  Podstawa zatrudnienia
  Rodzaj pracy
  Okres zatrudnienia tymczasowego
  Rozwiązanie umowy
  Obowiązki z zakresu BHP przy pracy tymczasowej 
  Zakres obowiązków pracodawcy użytkownika w dziedzinie BHP 
  Sankcje za naruszenie obowiązków BHP
  Dokumentacja pracownicza – obowiązek Agencji Pracy Tymczasowej
  Zbiorowe stosunki pracy a praca tymczasowa
LEGALIZACJA DZIAŁALNOŚCI AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ – NIEMCY, FRANCJA, BELGIA, AUSTRIA 
WYNAJEM PRACOWNIKÓW DO PRACY W NIEMCZECH

  Pozwolenie na wynajem pracowników
  Stosunki prawne między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym
  Oznaczenie czasu trwania umów o pracę tymczasową
  Wynagrodzenie
  Regulacje zawarte w układach zbiorowych pracy
  Zasada równego traktowania („equal pay“, „equal treatment“)
  Czas pracy
  Wypowiedzenie stosunku pracy pracownikowi tymczasowemu
  Stosunki prawne między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem
  Główne obowiązki
  Odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej
  Przejście pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika
  Ubezpieczenie wypadkowe
  Nielegalny wynajem pracowników
WYNAJEM PRACOWNIKÓW DO PRACY WE FRANCJI
  Ograniczenia pracy tymczasowej, maksymalny okres zatrudnienia i przyczyny zatrudnienia
  Maksymalny okres i przyczyny zatrudnienia
  Okres oczekiwania pomiędzy dwoma stosunkami pracy tymczasowej
  Nadzór, zawiadomienie o oddelegowaniu, ustalenie gwarancji
  Szczególny obowiązek zgłoszenia w przypadku wynajmu pracowników pracodawcom użytkownikom we Francji
  Zasada równości wynagrodzeń i inne minimalne warunki zatrudnienia
  Maksymalny czas pracy/okresy odpoczynku
WYNAJEM PRACOWNIKÓW DO PRACY W AUSTRII
  Ograniczenia odnośnie pracy tymczasowej
  Zawiadomienie o świadczeniu usług / Obowiązek zgłoszenia
  Obowiązek rejestracji
  Zasada równości wynagrodzeń oraz inne minimalne warunki zatrudnienia
  Czas pracy
WYNAJEM PRACOWNIKÓW DO PRACY W BELGII
  Ograniczenia pracy tymczasowej
  Minimalne warunki pracy i obowiązek rejestracji
  Belgijskie pozwolenie na wynajem pracowników
  Dopuszczenie w Regionie Stołecznym Brukseli
  Warunki uzyskania pozwolenia
  Dopuszczenie w Regionie Walońskim
  Procedura udzielania pozwolenia
  Dopuszczenie w Regionie Flamandzkim
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH
KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA, CZYLI GDZIE PŁACIĆ SKŁADKI?

  Jedno ustawodawstwo
  Oddelegowanie
  Kryterium obrotu
  Usługi świadczone w kraju i liczba pracowników
  Zmiany w trakcie delegowania
  Przerwy w oddelegowaniu
PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK DLA ODDELEGOWANYCH PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH
  Podróż służbowa
  Przesłanki formalne istnienia podróży służbowej
  Przesłanki faktyczne
  Siedziba pracodawcy
  Stałe miejsce pracy
  Zadanie służbowe
  Polecenie przełożonego
  Skutki ubezpieczeniowe
  Tymczasowe oddelegowanie
OPODATKOWANIE DOCHODÓW PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH
UWAGI OGÓLNE

  Zasada 183 dni
  Odpowiedzialność za wynagrodzenie
  Warunek trzeci – istnienie zakładu
  Stosowanie zasady 183 dni w orzecznictwie polskich organów skarbowych
  Obliczanie 183 dni – przykładowa interpretacja
  „Użyczenie personelu” a opodatkowanie pracowników za granicą
  Zakłady podatkowe
ZBIÓR PRZEPISÓW
USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH
USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE AGENCJI ZATRUDNIENIA
DYREKTYWA W SPRAWIE PRACY TYMCZASOWEJ
MODELOWA KONWENCJA W SPRAWIE PODATKU OD DOCHODU I MAJĄTKU (WYCIĄG)
ROZPORZĄDZENIE 883/2004 (WYCIĄG)
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE NR 987/2009 (WYCIĄG)
PRAKTYCZNY PORADNIK: USTAWODAWSTWO MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRACOWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ (UE), EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM (EOG) I SZWAJCARII
WYKAZ LITERATURY

 

 

 

Tomasz Major - Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com), Prezes Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl), arbiter w Stałym Sądzie Arbitrażowym przy IPP, autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów n/t transgranicznego zatrudnienia pracowników (WWW.ipp.org.pl/publikacje). Na co dzień wdraża nowoczesne formy transgranicznego zatrudnienia pracowników, w szczególności rożne konstelacje transgranicznej pracy tymczasowej oraz nowe modele wysyłania pracowników w ramach świadczenia usług. Doradza czołowym polskim eksporterom usług i najbardziej prężnym polskim agencjom pracy tymczasowej. Z rozwiązań Tomasza Majora w zakresie globalnego zatrudnienia oraz transgranicznego oraz transeuropejskiego delegowania pracowników korzystają wiodące światowe agencje pracy tymczasowej oraz największe

europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe.


Prywatnie Tomasz Major jest globtroterem, sternikiem morskim i pilotem samolotowym (PPL(A)). W latach 2003-2011 Tomasz Major zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Tomasz Major wspiera projekty humanitarne i edukacyjne w krajach trzeciego świata, w szczególności w Azji Południowo-Wschodniej (www.tomaszmajor.com).

 

Beata Pawłowska – Partner Zarządzający w kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).

Beata Pawłowska była do lata 2008 r. pracownikiem Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie. Jest autorką wielu poradników w zakresie delegowania pracowników. Była uczestnikiem negocjacji bilateralnych m.in. polsko-niemieckich, polsko-holenderskich. Jest współautorką pierwszego komentarza do przepisów kolizyjnych Rozporządzenia 1408/71 oraz autorką kilkuset artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na które nierzadko powołują się sądy w swych rozstrzygnięciach dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych.
Od września 2008 r. pełni w kancelarii Brighton&Wood funkcję Kierownika Departamentu Advanced Employment Solutions. Wraz ze swym zespołem obsługuje firmy w kontrolach prowadzonych przez ZUS. Doradza też firmom w zakresie polityki w zakresie poświadczania formularzy A1.
Wszechstronne wykształcenie prawnicze uzupełnione o solidną i popartą praktyką wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków, i prawa pracy powodują, że Beata Pawłowska jest wyśmienitym partnerem do dyskusji na wszelkie tematy z zakresu zatrudniania pracowników, delegowania ich za granicę oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W spółce księgowej ATPO - Global Employment Solutions Pani Beata Pawłowska nadzoruje prowadzenie księgowości płac dla wybranych klientów kancelarii. Pani Beata Pawłowska pracuje w języku angielskim i polskim.

Prywatnie Beata Pawłowska jest podróżnikiem. Aktualnie z wielką determinacją i uporem realizuje projekty wspinaczkowe „korona ziemi” i „korona Polski”.


Kancelaria BRIGHTON&WOOD (www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria doradcza zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.


Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.


Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2010 ponad 180 firm wysyłających pracowników za granicę.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04