Prawo pracy w praktyce eksportowej - praktyczny poradnik dla firm

jest wznowieniem publikacji o tym samym tytule wydanej w 2006r. Pozycja cieszyła się dużą popularnością wśród praktyków - eksporterów usług.

Podobnie jak poprzednia, także i ta książka zawiera zbiór praktycznych opracowań na temat prawno-pracowniczych aspektów eksportu usług i transgranicznego zatrudniania pracowników.

Autorzy omawiają takie ważne dla firm delegujących pracowników tematy, jak: czas pracy w praktyce eksportowej, nadgodziny w praktyce eksportowej, minimalne wynagrodzenie, urlopy i wiele innych. Publikacja zawiera ponadto omówienie trudnych zagadnień dotyczących wyboru właściwego prawa pracy w przypadku transgranicznego zatrudniania pracowników, tzw. norm wymuszających zastosowanie, które wzbudzają wiele kontrowersji wśród pracodawców, a także kwestie związane z sądownictwem pracy w tzw. sytuacja transgranicznych.

 

Lektura tej publikacji jest nieodzowna przede wszystkim dla osób prowadzących działy kadr i płac w firmach eksportujących usługi za granicę i delegujących pracowników. Pomoże z całą pewnością odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych, niejednoznacznych i trudnych przepisów prawa pracy.

Wydanie: 2011 (format 125x195, ilość stron: 372)

Spis treści:

 
Słowo wstępne
Właściwe prawo pracy
Wybór właściwego prawa pracy
Ograniczenie wyboru prawa pracy
Kolizja regulacji kilku krajów: preferencja regulacji bardziej korzystnej dla pracownika
Prawo właściwe w przypadku niewskazania przez strony
Właściwe prawo pracy przy delegowaniu pracowników tymczasowych 
Przepisy bezwzględnie obowiązujące
Krajowe normy wymuszające swoją właściwość
Stosowanie obcych przepisów wymuszających swoje zastosowanie
Właściwość sądowa roszczeń pracowniczych
Regulacje Dyrektywy nr 96/71
Zakres obowiązywania dyrektywy
Prawa gwarantowane dyrektywą
Możliwość wprowadzenia korzystniejszych warunków
Orzecznictwo ETS dotyczące przepisów dyrektywy
Arblade
Mazzoleni
Portugaia
Finalarte
Polskie prawo pracy
Czas pracy – systemy i rozkłady czasu pracy
Systemy czasu pracy
Rozkłady czasu pracy
Grupowe indywidualne rozkłady czasu pracy
Zadaniowy czas pracy
Przesłanki stosowania
Wymiar zadań
Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy
Godziny nadliczbowe
Ewidencja czasu pracy
Praktyczne uwagi dot. transgranicznego zatrudnienia pracowników
Przerywany czas pracy
Dopuszczalność wprowadzenia przerywanego czasu pracy
Zakazy
Przerwa
Godziny nadliczbowe w przerywanym systemie
Systemy pracy w skróconym tygodniu pracy 
System pracy weekendowej
Szkolenie a czas pracy
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenia a polecenie pracodawcy
Wynagrodzenie za pracę
Pojęcie wynagrodzenia
Wynagrodzenia ryczałtowe – cechy charakterystyczne
Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych.
Praktyczne uwagi dotyczące transgranicznego zatrudnienia pracowników
Definicja podróży służbowej
Uwagi dotyczące podróży pracowników delegowanych.
Czas pracy w podróży służbowej: Prawo do odpoczynku w podróży służbowej.
Czas pracy w podróży służbowej
Prawo do odpoczynku w podróży służbowej
Praca w godzinach nadliczbowych.
Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych.
Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych.
Ograniczenia czasowe
Zakazy pracy w godzinach nadliczbowych
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Rozliczenie nadgodzin czasem wolnym
Praca ponadwymiarowa w godzinach nadliczbowych
Zakres podmiotowy.
Praca ponadwymiarowa, przesłanki i wyłączenia.
Praca w godzinach nadliczbowych
Pojęcie polecenia.
Praca w godzinach nadliczbowych
Forma polecenia pracy w nadgodzinach. 
Odmowa wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych
Dodatki za pracę w niedziele i święta.
Dopuszczalność pracy w niedzielę i święta
Rekompensata za pracę w dni wolne
Ratio legis
Wynagrodzenie w dniu wolnym od pracy
Wynagrodzenie za pracę w wolne soboty i za godziny nadliczbowe
Dodatek za pracę w niedziele i święta
Urlop wypoczynkowy – wymiar i zasady udzielania
Prawo do urlopu – zasady ogólne
Wymiar urlopu
Pierwszy urlop
Zasady udzielania
Procedura udzielania urlopu.
Praktyczne uwagi dot. transgranicznego zatrudnienia pracowników.
Wymiar urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy
Udzielanie urlopu
Wymiar urlopu w dodatkowym miejscu pracy.
Wynagrodzenia za okres urlopu
Zasady ogólne
Wynagrodzenie urlopowe.
Wypłata wynagrodzenia urlopowego
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
Obliczanie ekwiwalentu za urlop
Wypłacanie ekwiwalentu.
Urlop bezpłatny.
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
Możliwość odsunięcia pracownika od pracy
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych
Odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych
Przesłanki odpowiedzialności
Bezprawność czynu
Szkoda
Wspólne wyrządzenia szkody.
Szkoda wyrządzona osobie trzeciej.
Odszkodowanie
Pracownicza odpowiedzialność za mienie powierzone
Przesłanki powstania odpowiedzialności
Zakres odpowiedzialności
Współodpowiedzialność materialna
Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Znaczenie zaufania w relacji pracodawca – pracownik.
Przyczyny utraty zaufania przez pracodawcę
Zwolnienia dyscyplinarne
Przesłanki dopuszczalności zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego
Procedura zwolnień bez wypowiedzenia 
Niemożliwość dalszego zatrudnienia
Ciężkie naruszenia obowiązków pracowniczych
Definicja ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Przejście zakładu pracy – tryb
Tryb przejścia.
Obowiązki dotychczasowego i nowego pracodawcy na gruncie art. 231 KP
Obowiązki informacyjne
Odpowiedzialność za zobowiązania.
Obowiązywanie układu zbiorowego pracy.
Ochrona trwałości stosunku pracy.
Nowe warunki pracy dla pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę
Akta osobowe.
Umowa o zakazie konkurencji w prawie polskim
Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
Treść i forma umowy.
Określenie działalności konkurencyjnej
Odmowa zawarcia umowy
Sankcje
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Ustanie obowiązywania umowy
Sankcje
Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji.
Odpłatność umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Odpłatność umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę 
Zwolnienia pracowników z przyczyn nieleżących po ich stronie.
Przesłanki zwolnień grupowych
Zwolnienia indywidualne.
Tryb zwolnień grupowych
Konsultacje ze związkami zawodowymi/przedstawicielami pracowników.
Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy.
Porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi
Regulamin
Zawiadomienie o zwolnieniu grupowym
Zwolnienia pracowników.
Skutki zwolnień grupowych
Odprawy
Przywrócenie do pracy
Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych; Program odejść dobrowolnych
Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych.
Program odejść dobrowolnych 
Skutek niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę 
Przywrócenie do pracy.
Odszkodowanie
Umowy terminowe
Akty prawne.
Dyrektywa 96/71/WE.
Rozporządzenie Rzym I
Rozporządzenie nr 44/2001
Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg)
Wykaz literatury
 

 

 

Tomasz Major - Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com), Prezes Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl), arbiter w Stałym Sądzie Arbitrażowym przy IPP, autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów n/t transgranicznego zatrudnienia pracowników (WWW.ipp.org.pl/publikacje). Na co dzień wdraża nowoczesne formy transgranicznego zatrudnienia pracowników, w szczególności rożne konstelacje transgranicznej pracy tymczasowej oraz nowe modele wysyłania pracowników w ramach świadczenia usług. Doradza czołowym polskim eksporterom usług i najbardziej prężnym polskim agencjom pracy tymczasowej. Z rozwiązań Tomasza Majora w zakresie globalnego zatrudnienia oraz transgranicznego oraz transeuropejskiego delegowania pracowników korzystają wiodące światowe agencje pracy tymczasowej oraz największe
europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe.


Prywatnie Tomasz Major jest globtroterem, sternikiem morskim i pilotem samolotowym (PPL(A)). W latach 2003-2011 Tomasz Major zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Tomasz Major wspiera projekty humanitarne i edukacyjne w krajach trzeciego świata, w szczególności w Azji Południowo-Wschodniej (www.tomaszmajor.com).

 

Beata Pawłowska – Partner Zarządzający w kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).

Beata Pawłowska była do lata 2008 r. pracownikiem Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie. Jest autorką wielu poradników w zakresie delegowania pracowników. Była uczestnikiem negocjacji bilateralnych m.in. polsko-niemieckich, polsko-holenderskich. Jest współautorką pierwszego komentarza do przepisów kolizyjnych Rozporządzenia 1408/71 oraz autorką kilkuset artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na które nierzadko powołują się sądy w swych rozstrzygnięciach dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych.
Od września 2008 r. pełni w kancelarii Brighton&Wood funkcję Kierownika Departamentu Advanced Employment Solutions. Wraz ze swym zespołem obsługuje firmy w kontrolach prowadzonych przez ZUS. Doradza też firmom w zakresie polityki w zakresie poświadczania formularzy A1.
Wszechstronne wykształcenie prawnicze uzupełnione o solidną i popartą praktyką wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków, i prawa pracy powodują, że Beata Pawłowska jest wyśmienitym partnerem do dyskusji na wszelkie tematy z zakresu zatrudniania pracowników, delegowania ich za granicę oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W spółce księgowej ATPO - Global Employment Solutions Pani Beata Pawłowska nadzoruje prowadzenie księgowości płac dla wybranych klientów kancelarii. Pani Beata Pawłowska pracuje w języku angielskim i polskim.

Prywatnie Beata Pawłowska jest podróżnikiem. Aktualnie z wielką determinacją i uporem realizuje projekty wspinaczkowe „korona ziemi” i „korona Polski”.


Kancelaria BRIGHTON&WOOD (www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria doradcza zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.


Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.


Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2010 ponad 180 firm wysyłających pracowników za granicę.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04