Oddelegowanie - delegacja. Podstawa wymiaru składek oraz podstawa opodatkowania pracowników delegowanych za granicę przez polskie przedsiębiorstwa

jest kontynuacją dzieła wydanego cztery lata temu, które cieszyło się ogromną popularnością wśród firm delegujących pracowników za granicę. Po raz pierwszy dokonano rzetelnej i wszechstronnej analizy modeli delegowania pracowników za granicę. Ta książka ma za zadanie przybliżyć obowiązujące przepisy i pokazać ogromne zagrożenia, jakie wiążą się z nieprawidłowym wyborem systemu zatrudniania pracowników delegowanych.

Publikacja zawiera ponadto całokształt orzecznictwa polskich sądów, wyjaśnienia urzędów skarbowych oraz ZUS, a także przepisy, które opatrzone zostały wnikliwym komentarzem.

Lektura tej publikacji jest nieodzowna dla osób prowadzących w firmach działy eksportu usług, dział księgowości oraz kadr i płac. Pomoże z całą pewnością odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i trudnych przepisów oraz zmieniającej się ich interpretacji.

Wydanie: 2010 (format 125x195, ilość stron: 176)

Spis treści:

Wprowadzenie
Składki na ubezpieczenia społeczne

      Rozliczanie i opłacanie składek

Opłacanie składek przez zagranicznych pracodawców
Formalności zgłoszeniowe
Comiesięczne formalności rozliczeniowe
Ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą
Przychód
Wyłączenia na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1-32 rozporządzenia MPiPS
Nagrody jubileuszowe
Nagrody za wynalazczość
Nagrody Ministra Gospodarki
Odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Odszkodowania na podstawie umowy o zakazie konkurencji
Odprawy wypłacone pracownikom powołanym do wojska
Wartość świadczeń rzeczywistych wynikających z przepisów o BHP
Odszkodowania za utratę przedmiotów osobistego użytku
Ekwiwalenty za narzędzia, materiały lub sprzęt
Wartość ubioru służbowego
Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków
Zwrot kosztów używania samochodu pracownika 
Kwota z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej
Część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców
Dodatek walutowy
Dodatki dewizowe
Dodatek za rozłąkę
Świadczenia z funduszu socjalnego
Świadczenia z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe
Świadczenia urlopowe
Zapomogi losowe
Składniki wynagrodzenia pobierane za czas choroby
Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy
Zakup usług po niższych cenach
Dodatkowe świadczenia przyznawane na podstawie – kart branżowych
Nagrody za wyniki sportowe
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego
Działka gruntu
Zakres podmiotowy – kogo dotyczą wyłączenia?
Koszty zakwaterowania
Wynagrodzenia w walutach obcych
Ograniczenie podstawy wymiaru (30-krotność)
Formy zatrudnienia pracowników za granicą
Podróż służbowa
A. Sobczyk, „Podróż służbowa” MoPP 8/2004
K. Wróblewska, „Podróż służbowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, PiZS 9/98
Eliza Maniewska, „Czas pracy w podróży służbowej” PiZS 12/2005
L. Florek, „Kodeks Pracy. Komentarz” Dom Wydawniczy ABC, wyd. 4, Warszawa 2005
M. Gersdorf, J. Skoczyński, K. Rączka, „Kodeks pracy – komentarz”, LexisNexis, Warzszawa 2002
J. Wratny, „Kodeks pracy – komentarz”, C. H. Beck, wyd. 4, 2005 r.
Z. Salwa, „Kodeks pracy – komentarz”, wyd. 4, 2004 r.
A. M. Świątkowski, „Komentarz do kodeksu pracy”, Kraków 2002 r.
Z. Patulski, „Kodeks pracy – komentarz dla praktyków”, wyd. IX, Gdańsk 2005 
M. Barzycka-Banaszczyk, „Komentarz”, C. H. Beck, Warszawa 2002.
A. Nałęcz, „Czaspracy – wymiary, rozkłady, harmonogramy. Poradnik pracodawcy” 
F. Małysz, „Czas pracy po nowelizacji Kodeksu pracy”, Biblioteka Pracownicza,Warszawa 2002.
S. Samol, „Podróże służbowe. Krajowe i zagraniczne”, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa – Poznań, 2006.
Siedziba pracodawcy
Stałe miejsce pracy
Zadanie służbowe
Polecenie przełożonego
Skutki ubezpieczeniowe
Wysokość diety oraz limitu za nocleg
Klasyczne oddelegowanie
Podróż służbowa a zatrudnienie za granicą na gruncie przepisówubezpieczeniowych
Opłacanie składek za pracowników delegowanych za część miesiąca
Świadczenia w walucie obcej na rzecz pracowników delegowanych
Podstawa wymiaru składek za osoby delegowane inne niż pracownicy
Zagadnienia związane z korektą dokumentów rozliczeniowych i zwrotemskładek ZUS
Nadpłata
Reakcja ZUS na wniosek o zwrot
Wykonalność decyzji ZUS
Zabezpieczenie należności przez ZUS
Skutki podatkowe zwrotu
Składki za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
Opodatkowanie
Zwolnienia podatkowe – pracownicy delegowani
Udostępnienie lokalu mieszkalnego
Inne możliwe wyłączenia podatkowe
Odliczenia od dochodu – składki na ubezpieczenie społeczne
Odliczenia od podatku – składki na ubezpieczenie zdrowotne
Przeliczanie przychodów w walutach obcych na złote
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r.  w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek naubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zwolnienia przedmiotowe w ustawie o podatku dochodowym od osób od osóbfizycznych
Wykaz literatury

 

 

Tomasz Major - Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com), Prezes Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl), arbiter w Stałym Sądzie Arbitrażowym przy IPP, autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów n/t transgranicznego zatrudnienia pracowników (WWW.ipp.org.pl/publikacje). Na co dzień wdraża nowoczesne formy transgranicznego zatrudnienia pracowników, w szczególności rożne konstelacje transgranicznej pracy tymczasowej oraz nowe modele wysyłania pracowników w ramach świadczenia usług. Doradza czołowym polskim eksporterom usług i najbardziej prężnym polskim agencjom pracy tymczasowej. Z rozwiązań Tomasza Majora w zakresie globalnego zatrudnienia oraz transgranicznego oraz transeuropejskiego delegowania pracowników korzystają wiodące światowe agencje pracy tymczasowej oraz największe

europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe.


Prywatnie Tomasz Major jest globtroterem, sternikiem morskim i pilotem samolotowym (PPL(A)). W latach 2003-2011 Tomasz Major zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Tomasz Major wspiera projekty humanitarne i edukacyjne w krajach trzeciego świata, w szczególności w Azji Południowo-Wschodniej (www.tomaszmajor.com).

 

Beata Pawłowska – Partner Zarządzający w kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).

Beata Pawłowska była do lata 2008 r. pracownikiem Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie. Jest autorką wielu poradników w zakresie delegowania pracowników. Była uczestnikiem negocjacji bilateralnych m.in. polsko-niemieckich, polsko-holenderskich. Jest współautorką pierwszego komentarza do przepisów kolizyjnych Rozporządzenia 1408/71 oraz autorką kilkuset artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na które nierzadko powołują się sądy w swych rozstrzygnięciach dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych.
Od września 2008 r. pełni w kancelarii Brighton&Wood funkcję Kierownika Departamentu Advanced Employment Solutions. Wraz ze swym zespołem obsługuje firmy w kontrolach prowadzonych przez ZUS. Doradza też firmom w zakresie polityki w zakresie poświadczania formularzy A1.
Wszechstronne wykształcenie prawnicze uzupełnione o solidną i popartą praktyką wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków, i prawa pracy powodują, że Beata Pawłowska jest wyśmienitym partnerem do dyskusji na wszelkie tematy z zakresu zatrudniania pracowników, delegowania ich za granicę oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W spółce księgowej ATPO - Global Employment Solutions Pani Beata Pawłowska nadzoruje prowadzenie księgowości płac dla wybranych klientów kancelarii. Pani Beata Pawłowska pracuje w języku angielskim i polskim.

Prywatnie Beata Pawłowska jest podróżnikiem. Aktualnie z wielką determinacją i uporem realizuje projekty wspinaczkowe „korona ziemi” i „korona Polski”.


Kancelaria BRIGHTON&WOOD (www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria doradcza zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.


Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.


Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2010 ponad 180 firm wysyłających pracowników za granicę.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04